DO’A SAYYIDINA AKASAH

Posted: Februari 3, 2012 in DOA
Tag:, , , ,

DO’A SAYYIDINA AKASAH

Allahumma yaa katsiiron nawwaali wa yaa daa-imal wishooli wa yaa hasanal fi ’aali wa yaa rooziqol ’ibaadi ’alaaa kullihaalin wa yaa badii’an bilaa mitsaalin wa yaa baaqii bii laa zawaalin najjinaa min al kufri wadl dlolaali bi haqqi laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma in dakholasy syakku fii iimaanii bika wa lam a’lam bihii au ’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma in dakholal kufhu fii islaamii bika wa lam a’lam bihii au ’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma indakholasy syakku fii tauhiidii iyyaaka wa lam a’lam bihii au’alumtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma ma indakholal ’ujbu wal kibru war riyaa-u wa sum-atu wa nuqshoonu fii ’amalii laka wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma in jarol kadzibu wal ghiibatu wan namiimatu wal buhtaanu’alaa lisaanii wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma indakholal  khoth rotu wal was wasatu fii shodri wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma indakhlat tasy biihu wattaqshiiru fii ma’rifatii iyyaaka wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma indakholan nifaaqu fii qolbii mindz dzunuubil kabaa-iri wash shohgoo-iri kullihaa wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma indakholar riyaa-u fii a’maalii wa aqwaalii wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa ’limtu min suu-in wa lam a’lam bihii au ’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahunna maa arodta lii min khoirin falam asykurhu wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa qoddarta ’alayyaa miin amrin falam ardlohu wa lam a’lam bihii  tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa ’amta ’alayya min ni’matin fa’ashoituka fii hi wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa aulaitanii min na’ma-ika fa ghofaltu ’an syukrika wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma  maa aulitanii min aalaa-ika falam uaddi haqqohu wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa mananta ’alayaa minal husna falam ahmadka walam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa ahbabtua lii bihii ’alayya minannadhori fii ka faaghomadl tu ’anhu wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa shona’tu fii ’umrii bimaa lam tardlo wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa qoshortu min ’amalii fii roja-ika wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma ini’ tamadtu ’alaa siwaaka fisy syadaa-idi wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma inista’antu khoiruka  finnawaa-ibi wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma maa ash laha fii sya’nii bi fadl lika wa ro-aituhu min ghoirika wa lam a’lam bihii au’alimtu tubtu’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu’alaihi wa sallama.

Allahumma in zaalat qodamii ’anish shirothi bis su-aali min ghoirika yutsabbitnii wa lam a’lam bihii au ’alimtu tubtu ’anhu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaha illallaahu muhammaddarosulullaahi sholallaahu ’alaihi wa sallama.

Allahumma yaa hayyu yaa qoyyumu yaa hannanu yaa manaanu yaa dayyanu yaa sulthoonu yaa laa ilaaha illaa anta subhanaka inni kunyu minadh dhoolimiina fastabnaa lahu wa najjainaahu minal ghommi wa kadzaalika nunjil mu’miniina wa zakariyyaa idznaadaa robbahuu robbi laa tadzarnii fardan wa anta khoirul waaritsiina.

Allahumma bi haqqi laa ilaaha illal laahu wa bi ’izzatihii wa bi haqqil kursiyyi wa sa ’atihii wa haqqil ’arsyi wa’adhomatihii wa bi haqqi qolami wa jaroyaanihii wa bi haqqil lauhi wa hafadhotihii wa bi haqqil miizaani wa kaifiyatihii wa bi haqqishshiroothi wa diqqatihii wa bi haqqi jibroo-ila wa amaanatihii wa bi haqqi miikaa-iila wa syafqotihii wa bi haqqi isroofiila wa nafkhootihii wa bi haqqi ’izroo-iila wa shofwatihii wa bi haqqi ridlwaana wa jannatihii wa bi haqqi maalikin wa jahannamihii wa bi haqqi aadama wa shofwatihii wa bi haqqi syii tsin wa nubuwwatihii wa bi haqqi nuuhin wa safinatihii wa bi haqqi ibroohiima wa kholiifatihii wa bi haqqi ishaaqo wa diyyanatihii wa bi haqqiismaa ’iila wa dzabiihatihii wa bi haqqi ya’quuba wa hasrotihii wa bi haqqi yuusufa wa ghurbatihii wa bi haqqi muusaa wa aayaatihii wa bi haqqi haaruuna wa hurmatihii wa bi haqqi huudin wa haibatihii wa bi haqqi sholihin wa naaqotihii wa bi haqqi luuthin wa ’ibrotihii wa bi haqqi yuunusa wa da’watihii wa bi haqqi daaniyaala wa karoomatihii wa bi haqqi zakariyya wa thohaarotihii wa bi haqqi ’iisaa wa ruuhaaniyatihii wa bi haqqimuhammadinil mush thofaa sholallaahu’alaihi wa sallama wa syafaa’atihii.

Allahumma yaa hayyu yaa qoyyumu yaa laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu  minadh dholimiina. FastaJAbnaa lahu wa najjainaahu minal ghommi wa kadzaalika nunjil mu’miniina. Laa ilaaha illa huwa  ’alaihi tawakkaltu wa huwa robbul ’arsyil ’adhimi. Hasbuyallaahu wa ni’mal wakilli ni’mal maulana wa ni’mal nashiiru laa hau laa wala quwwata illaa billaahil ’aliyyil ’adhiimi.

Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanatan wa fil aakhiroti hasaNA wa qinaa ’adzaabannaari. Wa sholallaahu ’alaa khoiri kholqihii wa nuuri ’arsihii sayyidinaa wa nabiyyina wa syafi ‘iina muhammadin wa ‘alaa alihi wa ashbihii ajma ’iina birohmatika yaa arhamar roohimiina. Aamiin yaa robbil’aalamiin……

Dengan Nama Allah Yang Maha

Pengasih Lagi Maha Penyayang

Yaa Allah, Wahai Dzat yang banyak pemberiannya, Dzat yang seantiasa bersambung, Dzat bagus perbuatannya, Dzat pemberi rizqi terhadap hamba-Nya pada setiap keadaan, Dzat pencipta pertama kali tanpa contoh, Dzat yang kekal tanpa binasa, selamatkan kami dari kufur dan tersesat dengan haq, tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau.

Yaa Allah, seumpamanya rasa bimbang dan ragu telah masuk kedalam imanku kepada-Mu padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, seumpamanya telah masuk kedalam islamku kepada-Mu padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, seumpamanya rasa bimbang dan ragu masuk kedalam ketauhidanku kepada-Mu padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, seumpamanya rasa sombong, takkabur, riya’, membanggakan diri dan kekurangan di dalam amal perbutanku untuk-Mu masuk kedalam hatiku padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam  kepada beliau”.

Yaa Allah, seumpamanya sifat pendusta, pengumpat, pengadu domba dan pembohong berjalan didalam lisanku padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, seumpamanya rasa kekhawatiranku dan  was-was  terlintas di dalam hatiku padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, seumpamanya rasa penyerupaan dan kelalaian itu telah masuk kedalam kemakrifatanku kepada-Mu padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, seumpamanya rasa nifaq, doas-dosa besar dan kecil itu telah masuk ke dalam hatiku padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, seumpamanya siafat riya’ itu masuk ke dalam perbuatanku dan ucapanku padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, kejelek-jelekan yang relah ku perbuat  padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

hatiku padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, kebajikan-kebajikan yang Engkau kehendaki untukku, kemudian aku tidak mensyukuri  dan  aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, perkara-perkara yang telah Engkau taqdirkan kepadaku kemudian aku tidak merasa senang (tidak mau menerimanya) dan  aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, kenikmatan-kenikmatan  yang telah Engkau kuasakan kepadaku kemudian aku lalai untuk mensyukuri kepada-Mu padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, perkara yang telah Engkau kuasakan kepadaku dan aku belum memberi gaknya padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, kebajikan-kebajukan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan aku belum memuji-Mu  padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, berfikir dalam kekuasaan-Mu yang  Engkau ciptakan terhadapku kemudian akau memejamkan mata padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, perbuatan-perbuatan yang telah aku lakuakan di dalam umurku  yang  Engkau tidak ridho  padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, bila aku bergantung kepada selain-Mu di dalam kepayahan- kepayahan padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, bila aku meminta pertolongan kepada selain-Mu dalam kecelakaan-kecelakaan padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, urusanku yang telah Engkau elokan dengan anugerah-Mu dan aku pandang selain-Mu padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Yaa Allah, bila kakiku tergelincir dari jembatan, lantaran meminta kepada selai-Mu padahal aku tidak mengerti atau aku mengerti, maka aku bertaubat kepada-Mu seraya berserah diri dengan mengucapkan “Tiada Tuhan melainkan  hanya Allah, Muhammad adalah Rosul Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau”.

Wahai Dzat Yang Maha Hidup, Dzat yang terus menerus mengurus makhluq-Nya, Dzat yang memilki rahmat, Dzat yang banyak anugerahnya, Dzat yang banyak memberi, Dzat yang memilki kerajaan, Dzat yang tiada Tuhan melainkan hanya Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim, maka kami mengabulkan dan menyelamatkan dari kesusahan, begitu pula kami menyelamatkan orang- orang mu’min. Dan Zakariyya  ketika dia menyeru Tuhannya “Wahai Tuhanku, Janganlah Engkau tinggalkan aku sendirian, Engkaulah Pewaris Yang Paling Baik”.

Wahai Allah, dengan haq tiada Tuhan melainkan hanya Allah dan kemuliannya, dengan haq ayat kursi dan keluasannya, dengan haq ‘Arsy dan keagungannya, dengan haq kalam dan berjalannya, dengan haq Lauh Mahfudl dan penjaga-penjaganya,  dengan haq timbangan dan dua matanya, dengan haq jembatan dan kelembutannya, dengan haq Jibril dan kejujurannya, dengan haq Mikail dan belas kasihnya, dengan haq Isrofil dan peniupannya, dengan haq ‘Izroil dan terpilihnya, dengan haq Ridhwan dan surganya, dengan haq Malik dan jahanamnya, dengan haq Adam dan terpilihnya, dengan haq Syits dan kenabiannya, dengan haq Nuh dan perahunya, dengan haq Ibrohim dan terpilih sebagai kekasihnya, dengan haq Ishaq dan keagama-anya, dengan haq Isma’il dan disembelihnya,  dengan haq Ya’kub dan kedukaannya, dengan haq Yusuf dan terasingnya, dengan haq Musa dan ayat-ayatnya, dengan haq Harun dan kehormatannya, dengan haq Hud dan kewibawaannya, dengan haq Sholeh dan untanya, dengan haq Luth dan pemikirannya, dengan haq Yunus dan seruannya, dengan haq Danyal dan kekeramatannya, dengan haq Zakariyya dan kesuciannya, dengan haq ‘Isa dan kejiwaannya, dengan haq Muhammad yang terpilih dan syafa’atnya.

Wahai Dzat Yang Maha Hidup, Dzat tiada Tuhan melainkan hanya Engkau, Maha Suci Engkau,  sesungguhnya aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim, maka kami mengabulkan dan menyelamatkan dari kesusahan, begitu pula kami menyelamatkan orang- orang mu’min. tiada Tuhan melainkan hanya Dia, kepada-Nya aku bertawakal  dan Dia adalah Tuhan Arsy yang agung. Allah telah mencukupiku, Dia sebaik-baiknya Dzat yang mengurus, sebaik-baiknya pelindung dari sebaik-baiknya penolong. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Wahai Tuhan kami berilah kami kebaikan dunia dan akherat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada makhluk-Nya yang terbaik, cahaya Arsy-Nya, junjungan Nabi dan pemberi syafa’at kami yaitu Muhammad, kepada semua keluarga dan para sahabat beliau semua. Dengan rahmat-Mu, wahai Dzat Yang Paling Belas Kasih Tuhan Semesta Alam.

Penjelasan Tentang Do’a Sayyidina  Akasah

Telah diriwayatkan yang bersumber dari Sayyidina Abu Bakar r.a bahwasanya ia berkata : “Pada suatu hari aku sedang duduk di hadapan Rosulullah s.a.w di dalam masjid Madinah Al-Munawwaroh, tiba-tiba datang Malaikat Jibril dengan membawa do’a Akasah di haturkan kepada paduka Rosulullah s.a.w seraya berkata : “Wahai Rosulullah, aku datang kemari membawa do’a Akasah, yang belum pernah sejak Nabi Adam dan Nabi-nabi lain keturunan do’a ini melainkan hanya engkau”.

Demikian riwayat asal usul do’a Akasah berdasarkan riwayat diatas do’a ini oleh para leluhur pada zaman dahulu telah berkali-kali di uji keampuhannya, sehingga mereka menemukan berbagai macam keajaiban, dan keberhasilan yang tidak di sangka-sangka.

 1. Malaikat Jibril berkata : “Sesungguhnya akau melihat do’a Akasah ini tergantung di bawah ‘Arsy sembilan puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan dunia”.

 2. Syaekh Sya’ban  r.a. berkata : “Aku pernah Rosuullah s.a.w bersabda “Barang siapa berdo’a dengan do’a akasah, maka jika ia meninggal akan mendapatkan anugerah dari Allah, berupa tujuh puluh ribu malaikat yang ikut mengantanrkan jenazahnya ke kubur, tiap malaikat membawa nur/cahaya seraya berkata “Jangan takut, sesungguhnya Allah telah memberi anugerah kepadamu besok pada hari kiamat dan membukakan pintu surga untukmu”.

 3.  Hasan Al-Basri  r.a berkata : “Bahwasanya aku telah mendengar Rosulullaah s.a.w bersabda “Seseorang tidak akan memperoleh pahala seperti pahalahnya orang yang membaca do’a Akasah”.

 4. Barang siapa yang suka membaca do’a Akasah, maka besok bangun dari kuburnya di hari kiamat malaikat yang jumlahnya sembilan ribu berada di depannya, sembilan ribu di belakangnya, sembilan ribu kirinya dan sembilan ribu kanannya semuanya telah membawa bendera dari cahaya, terus pergi menuju surga dengan mengiringkan orang yang membaca do’a Akasah ketika ia berada di dunia. Adapun kejadian malaikat itu dari mutia putih. Para Nabi, Wali dan malaikat telah memberi salam kepadanya yang jaunhnya seperti bulan purnama tnggal empat belas, dalam pada orang-orang yang berada di padang mahsyar merasa heran melihat orang tersebut telah dihormati oleh para malaikat yang begitu banyaknya, mereka berkata dalam hati amal apakah yang  diperbuatnya….?.

 5. Sahabat Umar bin Khottab  r.a berkata : Rosulullaah s.a.w telah bersabda kepadaku : “Hai Umar, bacalah do’a Akasah, karena barang siapa membaca do’a Akasah tersebut akan memperoleh pahala yang sangat besar, tujuh puluh ribu malaikat berbuat kebajikan terhadap orang yang membaca do’a ini , yaitu tiap malaikat mempunyai kepala tujuh puluh, mulut tujuh puluh, tiap mulut memuji Allah dan pahalanya diberikan kepada orang yang membaca do’a ini, di tambahkan Allah memberikannya rahmat kepadanya”.

 6. Sahabat Abu Bakar Ash-shiddieq  r.a berkata : “Rosulullaah s.a.w telah bersabda kepadaku : “Janganlah engkau tinggalkan membaca do’a  Akasah ini, karena dengan membaca do’a itu     kamu akan memperoleh kebahagian dan anugerah dari Allaah, disamping itu kamu bisa menghapalkan Al-ur’an”.

 7.  Sahabat Utsman bin Affan  r.a berkata : “Sesungguhnya aku bisa menghafal Al-Qur’an itu lantaran berkahnya do’a Akasah”.

 8.  Sahabat Ali bin Tholib  r.a berkata : “Sesungguhnya kau di karuniai bisa memilki kekuatan yang luar biasa itu lantaran berkahnya do’a Akasah”.

 9. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rosulullaah, maka mandilah keramas (mandi jinabat) pada malam jum’at dengan memakai wewangian, kemudian mengerjakan sholat dua roka;at. Ikhlas, maka Insya Allah akan memperoleh anugerah bisa berjumpa dengan Rosulullah s.a.w lewat mimpi.

 10. Barang siapa yang ingin rezekinya mengalir, maka bacalah do’a Akasah, Insya Allah tidak akan mengalami kekurangan risqi sehingga ia selalu dalam kecukupan, bacalah dengan kontinyu.

 11. Barang siapa yang ingin menghafal Al-Qur’an, maka tulislah pada sebuah piring putih polos, kemudian dilebur dengan air lalu airnya diminum. Lakukan yang demikian itu selah tujuh hari berturut-turut Insya Allah akan lekas bisa menghafal Al-Qur’an lantaran berkahnya do’a Akasah.

 12.  Allah Subhahu Wa Ta’ala berfirman : Bahwasanya aku malu menyiksamu karena ada do’a ini”, karena itu, ia telah terlepas dari siksa kubur disebabkan berkahnya do’a Akasah.

GRATIS DWONLOAD 7 LANGKAH MRAIH REJEKI HALAL MELIMPAH

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s